Juridisk utredning

Kommentarer til Miljødirektoratets utkast til retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021