Vedtekter for Norske Sjølaksefiskere

Sist endret  28. mars 2019

§1 Norske Sjølaksefiskere (NSF) er bygd på fylkes- og bygdelag som er
godkjent av NSF. NSF er politisk uavhengig.

§2 Lagets formål er:

  • Å drive opplysnings-/veiledningsarbeid på laksesektoren, og i dette arbeidet holde nær kontakt med våre faglige og lovgivende myndigheter.
  • Å verne om grunneierretten til laksefiske i sjøen etter sedvanerett, gammel rett og eksisterende lover, så langt dette er mulig.
  • Å verne om vår laksestamme og motarbeide all overbeskatning av denne, og på det sterkeste bekjempe bruk av redskaper og fiskemetoder som kan ødelegge eller forringe laksestammen.
  • Å arbeide for en best mulig omsetning av laks og for god kvalitet.

§3 Medlem kan være fylkeslag/bygdelag .Utmelding må skje skriftlig før landsmøtet. Fylkeslagene plikter å sende referat fra sine årsmøter inn til NSF.

Dersom fylkeslag oppheves, kan personer/det enkelte medlem, tegne direkte medlemskap i NSF. Stemmerett har bare eier og fast leier. Landsmøtet kan etter forslag fra styret gi enkeltpersoner æresmedlemskap.

§4 Arbeidet i NSF ledes av et styre. Styret består av leder, nestleder og to styremedlemmer som velges på landsmøtet.

§5 Landsmøtet blir holdt annet hvert år på tid og sted i landet som styret bestemmer, og skal kunngjøres til fylkeslagene i god tid. Til landsmøtet (også til ekstraordinært landsmøte) har fylkeslagene rett til 1 utsending. De fylkeslagene som ikke er representert i styret har rett til 2 utsendinger.

Landsmøtet skal behandle årsmelding fra styret, revidert regnskap og andre saker som foreligger, og gjøre valg som er nevnt i §§ 4 og 8. Spesielle saker som kreves behandlet på landsmøtet må være innkommet til leder/sekretær minst 1 måned før møtet.

§6 Ekstraordinært landsmøte kan holdes når flertallet i styret skriftlig krever dette, eller når minst 2 fylkeslag som har betalt medlemskontingenten til NSF krever det. Grunngitt krav om ekstraordinært landsmøte, underskrevet av de som krever dette, må være kommet til styret (leder) 1 måned før møtet holdes. Styret fastsetter tid og sted for møtet og kunngjør dette på vanlig måte.

§7 Alle saker, også vedtektsendringer, avgjør landsmøtet med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres dette ved loddtrekning når unntas skriftlige voteringer. Stemmelikhet ved skriftlig votering avgjøres ved ny votering. Er det også stemmelikhet ved annengangs votering, avgjøres saken ved loddtrekning. Til oppløsning av laget kreves likevel 2/3 av stemmene på landsmøtet.

§8 Alle velges fra landsmøte til landsmøte som avholdes annet hvert år. Landsmøtet velger først leder til styret på fritt grunnlag, så nestleder og to styremedlemmer. Landsmøtet velger personlig vara til styret. Landsmøtet velger også møteleder, resolusjonskomite, valgkomite, sekretær, regnskapsfører/revisor og en web-ansvarlig. Landsmøtet kan bestemme at regnskapsfører/revisor-, sekretærfunksjonen og web-ansvarlig i NSF, kan utføres av andre.

§9 Kontingenten blir fastsatt av landsmøtet til enhver tid, og skal senest betales årlig innen utgangen av oktober.

§10 Er det ved oppløsning av NSF penger eller andre verdier, skal dette gis til praktisk arbeide og vitenskapelige undersøkelser av laksens – liv og ferd m.v. eller til andre formål som er til gagn for laksestammen vår.