Vedtekter

Stiftet 1946. Sist endret oktober 2021

NAVN

 • 1 Foreningens navn er Norske Sjølaksefiskere, som forkortes NSF.

FORMÅL

 • 2 NSFs formål er å fremme et bærekraftig sjølaksefiske i Norge gjennom å:
 1. drive opplysnings- og veiledningsarbeid om sjølaksefisket
 2. fremme en kunnskapsbasert, ansvarlig forvaltning av villaksen
 3. hegne om grunneierretten til laksefiske i sjøen etter sedvanerett, gammel rett og eksisterende lover
 4. verne om våre villaksebestander
 5. arbeide for god kvalitet og best mulig verdiskaping fra sjølaksefisket
 6. fremme nyrekruttering til sjølaksefisket

 

NSF er en landsdekkende, politisk uavhengig forening.

 

MEDLEMSKAP

 • 3 Enkeltpersoner, bedrifter, sammenslutninger, institusjoner og kommuner, som støtter NSFs formål, kan bli medlemmer i NSF.

 

Landsmøtet kan, etter forslag fra styret, gi enkeltpersoner æresmedlemskap.

Medlemskap kan sies opp av det enkelte medlem og av NSF.

 

LANDSMØTET

 • 4 Landsmøtet er foreningens øverste organ. Til landsmøtet har hvert styremedlem en stemme og hvert fylkeslag to stemmer. Fylkeslagenes delegater skal ikke overlappe med styremedlemmer. Et fylkeslag som også er representert i styret velger derfor ytterligere to delegater.

Sekretærer/kasserere har tale- og møterett.

Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned.

Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkalling, fastsettelse av dagsorden, forretningsorden og valg av møteleder samt to representanter til å godkjenne og medundertegne protokollen.

Innkalling med dagsorden sendes ut minst fire uker før møtet. Dagsorden med sakspapirer sendes ut minst to uker før landsmøtet. Alle fylkeslag kan foreslå saker. Saker som skal behandles av landsmøtet, må være mottatt av styret minst tre uker før landsmøtet.

 • 5 Landsmøtet skal behandle årsmelding fra styret, revidert regnskap og andre saker som foreligger.
 • 6 Landsmøtet skal velge styre.

Styret skal ha fire til seks medlemmer og tre vararepresentanter.

Halvparten av styret velges hvert år. Landsmøtet velger først styreleder på fritt grunnlag, dernest øvrige styremedlemmer. Landsmøtet velger så tre varamedlemmer i rekkefølge.

 • 7 Landsmøtet skal velge valgkomité.

Valgkomitéen skal bestå av to til tre representanter og velges for to år.

 • 8 Landsmøtet skal velge revisor.
 • 9 Landsmøtet vedtar medlemskontingent. Kontingent skal betales hvert år innen utgangen av februar.
 • 10 Ekstraordinært landsmøte kan holdes når flertallet i styret eller to fylkeslag skriftlig krever dette. Grunngitt krav må være styret i hende 1 måned før møtet kan avholdes. Styret fastsetter tid og sted for møtet og kunngjør dette på vanlig måte.
 • 11 Landsmøtet avgjør saker med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Vedtektsendringer og oppløsning av NSF krever 2/3 av stemmene.

 

STYRET

 • 12 Det er styrets ansvar å forvalte foreningens arbeid. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten.

Styret skal invitere fylkeslagsledere til minst to felles møter i året og ellers etter behov.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet veier styreleders stemme dobbelt.

Foreningens signatur har styrets leder og ett styremedlem. Styret meddeler prokura.